برای مراجعه به صفحه وبسایت همایش اینترسولار، دریافت گزارش همایش، دریافت فایل های همایش، و بازدید از عکس های همایش به وبسایت باشگاه باد و خورشید ایران در لینک زیر مراجعه فرمایید:


http://iranwsc.com