سخنرانان - مهندس احمد فیروزی

مهندس احمد فیروزی

معاون ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی